Vedtægter for Bjerringbro Biografforening

1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Bjerringbro Biografforening.

1.2 Foreningens hjemsted er Viborg Kommune.

2. Foreningens formål

2.1 Foreningens primære formål er at drive biograf i Bjerringbro og i forbindelse hermed kulturelle arrangementer og aktiviteter.

3. Medlemskab

3.1 Som medlem kan optages en person over 18 år, en husstands medlemmer over 18 år, et firma, en forening og en sammenslutning.

3.2 Foreningens bestyrelse skal føre et medlemskartotek.

3.3 Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

3.4 Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til bestyrelsen og gælder fra udgangen af det pågældende kalenderår.

4. Generalforsamling

4.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april i Bjerringbro.

4.3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel ved annoncering i en lokal avis eller via elektroniske medier.

4.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
      1. Valg af dirigent
      2. Formandens beretning
      3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
      4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
      5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
      6. Behandling af indkomne forslag
      7. Valg af revisor
      8. Eventuelt

4.5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indgivet til foreningens bestyrelse senest 14 dage før generalforsamlingen.

4.6 Hvert medlem med minimum 2 måneders betalt medlemskab har én stemme.

4.7 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.8 Dirigenten afgør suverænt afstemningsmåden samt eventuelle tvivlspørgsmål som ikke måtte være taget højde for i vedtægterne.

4.9 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Beslutning om ændring af vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Ændringer af vedtægter skal godkendes af Viborg Kommune.

4.10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skriftligt kræver dette. Begæringen herom til bestyrelsen skal indeholde forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

5. Bestyrelse

5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der i enhver henseende skal være uden økonomisk interesse i biografens drift og økonomi.

5.2 Viborg kommune har ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen.

5.3 Valgbar er foreningens medlemmer med minimum 2 måneders betalt medlemskab.

5.4 Bestyrelsen vælges for 2 år, sådan at der i ulige år afgår 3 medlemmer og i lige år 4 medlemmer.

5.5 Valg til bestyrelsen sker ved almindeligt stemmeflertal og skal være skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det.

5.6 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Konstituering sker snarest muligt efter den ordinære generalforsamling.

5.7 Suppleanter indtræder i bestyrelsen med det valgte medlems turnus.

5.8 For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af bestyrelsen være til stede. Beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.9 Der udfærdiges skriftligt referat af bestyrelsesmøderne, som godkendes på næste møde.

6. Hæftelse og tegning.

6.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

6.2 Foreningen tegnes af enten formanden og et bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer.

7. Regnskabsår og revision

7.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

7.2 Årsrapporten ligger til gennemsyn i biografen senest 7 dage før den ordinære generalforsamling.

7.3 Årsrapporten fremsendes til Viborg Kommune.

7.4 Foreningens regnskab revideres af en registeret eller statsautoriseret revisor, som vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

8. Foreningens opløsning

8.1 Beslutning om foreningens opløsning kan af generalforsamlingen kun vedtages, hvis 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Stemmer 2/3 af de fremmødte medlemmer for forslaget, indkaldes med sædvanligt varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer.

8.2. Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue kulturelle og almennyttige formål i lokalområdet.

 

Revideret og godkendt på generalforsamlingen 18. marts 2013.